Sayıştay sözleşmeli 7 bilişim personeli alacak

tarafından
Sayıştay sözleşmeli 7 bilişim personeli alacak

Sayıştay Başkanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

T.C. Sayıştay Başkanlığı, Bilgi İşlem Birim Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6 ncı maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre aşağıdaki tabloda belirtilen pozisyonlar için toplam 7 (yedi) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS P3 puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen her bir pozisyon için 5 (beş) katı aday, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacaktır.

KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Yapılacak olan sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

 

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olup yoğun iş temposuna ayak uydurabilme ve takım çalışmasına yatkın olmak,

f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B. ÖZEL ŞARTLARI

Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

1. Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı

(2 Kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a. Aşağıdaki sertifikalardan en az 2’sine sahip olduğunu belgelemek:

a. MCSA: Web Applications sertifikası

b. MCSA: Universal Windows Platform sertifikası

c. MCSD: App Builder sertifikası

b. MCPD: WEB Developer sertifikasına sahip olduğunu belgelemek:

c. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 5.000 (beş bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde yazılım geliştiricisi olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,

d. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e. Big Data konusunda tercihen tecrübe sahibi olmak,

f. J2EE mimarisinde tercihen deneyim sahibi olmak,

g. Visio, Enterprise Architect, Rational Rose, Draw.io gibi yazılım araçlarından biri ile yazılım modelleme (UML) konusunda tecrübe sahibi olmak,

h. Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve deneyimli olmak ve belgelendirmek ve Kurumsal uygulama yaşam döngüsüne hakim ve uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,

i. ITIL konusunda bilgi sahibi olmak,

j. Agile veya SCRUM yönetim metodolojileri konusunda en az 2 (iki) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

k. Yazılım test teknikleri (unit test, ui test vb.) ve metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l. Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım (Devops) konularında bilgi sahibi olmak,

m. Linux/Unix işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

n. Tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,

o. Tercihen CMMI süreçleri konusunda en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak,

p. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde (Kamu veya özel sektör), kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

q. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

r. Design Patterns (Tasarım Kalıpları) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve en az 1 projede uygulamış olmak,

s. JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az ikisinde (Vue, Angular, React, Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

t. .NET Framework, Net.Core, ASP.NET, C#, MVC konularında konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

u. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity Framework, Nhibernate, Dapper) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

v. Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, REST, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) teknolojilerin kullanımı ve yazımı konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, servis yönetim araçlarından en az birini kullanmış olmak,

w. Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

x. MS SQL veya Postgresql veya ORACLE İlişkisel veri tabanları üzerinde uygulama geliştirmiş olmak,

y. T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

z. ETL konusunda deneyim sahibi olmak,

aa. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak, Versiyon lama araçları (Git, TFS) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

bb. Uygulama sunucusu (IIS) kurulumu ve web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

cc. Mezuniyet sonrası en az 6 yılı .NET Framework, C# ve ASP.NET ile uygulama geliştirdiğini belgelemek,

Tercihen en az 10 (on) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak.

2. İş Zekası Uzmanı

(2 Kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a. En az 1000 kullanıcılı büyük ölçekli işletmelerin Bilgi İşlem departmanlarında İş zekası Uzmanı başlığı altında çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek,

b. Veri ambarı modelleme mantığına hakim ve en az 2 (iki) sene çalışmış olmak,

c. Oracle BI, IBM Cognos, PowerBI vb. iş zekası platformlarından herhangi birinde analitik uygulamalar ve Dashboard’lar geliştirme konusunda en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak,

d. Oracle Business Intellegence Repository tasarımı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e. Oracle Business Intelligence Enterprise Edition Visual Analyser /Analytic üzerinde Rapor, Dashboard geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak,

f. Oracle ODI kullanarak ETL, OLAP ve OLTP modelleri geliştirme ve iyileştirme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

g. Oracle WebLogic Server Console ve Oracle Weblogic Server Enterprise Manager üzerinden sunucu yönetimi ve Oracle Business Intelligence yetki kontrolleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h. Oracle Business Intelligence Sürüm geçişlerini ve patch geçme işlemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i. İleri düzey SQL scripting ve SQL optimizasyon konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

j. Tercihen Linux kurulumu ve yönetimi (Red Hat, Oracle Enterprise Linux, Suse Linux, CentOS) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Tercihen Oracle Business Intelligence Foundation Suite 11g Essentials sertifikasına sahip olmak.

k. Tercihen MCSA: SQL Server BI Development, MCSA: Machine Learning, Oracle BI Sertifikalarından birine sahip olmak.

3. Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı

(1 Kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilgi güvenliği uzmanı veya bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,

b. Bilgi güvenliği çözümleriyle (Firewall, IPS/IDS, ADC, Web Gateway, Email Gateway, VPN, WAF, Vulnerability Assessment, Database Security, SIEM) Bilişim teknolojileri alanında 5+ yıl tecrübeli olmak,

c. Tercihen Global Information Assurance Certification (GIAC) Penetration Tester (GPEN), Web Application Penetration Tester (GWAPT), Licensed Penetration Tester (LPT), CISSP (Certified Information Systems Security Professional) sertifikalarından en az birine sahip olmak,

d. Tercihen OSCP benzeri offensive security sertifikalarından sahip olmak,

e. Zafiyet testi araçlarından (Acunetix, Netsparker, AppScan, WebInspect, Nessus vb.) en az birini ileri seviyede kullanabiliyor olmak,

f. Sunucu mimarileri ve disk sanallaştırma ile sanallaştırma teknolojilerinden Vmware veya Red Hat Virtualization sistemlerinin güvenliği konusunda tecrübeli olmak,

g. Yazılım güvenliği konusunda tecrübeli olmak,

h. Sızma (penetration) testleri konusunda tecrübeli olmak,

i. Kod analizi konusunda tecrübeli olmak,

j. ITILv3 konusunda bilgi sahibi olmak,

k. UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri konusunda tecrübeli olmak,

l. Veri tabanı sistemlerinin güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,

m. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı en az denetçi sertifikasına sahip olmak,

n. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almak.

4. Kıdemli Sistem Uzmanı

(1 Kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a. Aşağıdaki sertifikalardan:

MCITP -Server Administrator sertifikası ,

MCITP -Enterprise Administrator sertifikası,

MCSA -Windows Server 2012 veya 2016 ,

MCSE -Cloud Platform and Infrastructure

sertifikalarından en az 2’sine sahip olduğunu belgelemek veya VMware Certified Professional (VCP5.5 ve üzeri) sertifikasına sahip olmak.

b. En az 1.000 aktif kullanıcıya sahip; Microsoft Active Directory, Microsoft System Center, Microsoft Exchange ürünlerinin kullanıldığı ve Sanal sistemlerin bulunduğu bir sistem merkezinde, en az 5 yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak,

c. Microsoft Windows sunucu ailesi bakım, izleme ve yapılandırma konularında tecrübe sahibi olmak,

d. Linux sunucu işletim sistemlerinin kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmak.

e. Microsoft Exchange 2010-2016, Microsoft System Center Yönetim Ailesi, Active Directory (Aktif Dizin) uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi ve benzeri Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında kurulum, konfigürasyon, güncelleme ve sorun çözümleme bilgi ve tecrübelerine sahip olmak,

f. Microsoft Windows PC işletim sistemi ailesi (Windows 8, Windows 10) ve bu işletim sistemlerinin Aktif Dizin ortamında kullanımı ve yönetimi ve sorun çözümleme konusunda tecrübeli olmak,

g. Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h. Windows sunucularının performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i. Uygulama sunucuları (IIS, Apache v.b.) kurulumunu, yapılandırmasını ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j. Sunucu sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak: VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine sahip olmak

k. Masaüstü, notebook ve sunucuların imajlarının oluşturulması, kurulması ve dağıtılması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l. Veri depolama, sunucu RAID disk yapısı, SAN, NAS cihazları konusunda deneyimli olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek,

m. Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

n. Failover cluster ve Always-on yapılandırmalar konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o. Replikasyon, iş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

p. iyi derecede Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

q. Tercihen scripting (PYTHON, PERL ve BASH) konusunda aktif yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

r. Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

s. Tercihen Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA), Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA) sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak,

t. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almış olmak.

u. Tercihen Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

5. Ağ Uzmanı

(1 Kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a. Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı, NAC gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, en az 1000 kullanıcılı bir Bilgi işlem Merkezinde ağ uzmanı veya ağ yöneticisi olarak en az 5 yıl çalışmış olmak,

b. Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN) konularında tasarım, uygulama ve hata çözme konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

c. Yerel Alan Ağ (LAN) ve Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN) erişim güvenliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d. Ağ anahtarlama cihazları, yönlendiriciler, kablosuz ağ erişim kontrol sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e. NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g. Ağ İzleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu, yönetimi ve raporlama konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i. Ağ cihazlarının güvenliği ve iş sürekliliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j. En az 2 (iki) üreticinin (Cisco, Alcatel, Enterasys, Huawei, Juniper, HP vb. uluslararası kabul görmüş) ağ ürünleri ile çalışmış olmak,

k. TCP/IP, Ethernet, Layer-2 teknolojileri, P2P Metro Ethernet servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l. Kurumsal log yönetimi (SIEM) ve korelasyonu konularında bilgi sahibi olmak,

m. Bilgi Güvenliği konusunda çeşitli güvenlik açığı, tehdit ve bilgi sistemleri saldırıları konusunda bilgi sahibi olmak

n. Bilgi Güvenliği Süreçleri, ITIL, İş Sürekliliği, Risk Yönetimi Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

o. BGP,IP/MPLS ve uygulamalarında, Layer-3/Layer-2 VPN Noktadan Noktaya Devre WAN teknolojilerinde bilgi sahibi olmak.

p. Ağ saldırıları ve alınacak önlemler konusunda bilgi sahibi olmak.

q. Cisco Certified Network Professional (CCNP) veya farklı üreticilerin eş düzey profesyonel seviye ağ yönetim sertifikasına sahip olmak.

II. İSTENİLEN BELGELER

a) Başvuru formu (fotoğraflı), (Kurumun internet sitesinde duyuru ekinde yer alan)

b) KPSS sonuç belgesi,

c) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi.)

d) Diploma aslı veya noter, okul ya da Kurum tarafından onaylı örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya okuldan ya da Kurum tarafından onaylı örneği).

e) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Transkript belgesi kabul edilecektir.)

f) Genel şartların (c) bendinde yer alan mesleki tecrübeyi gösterir belge. Başvurduğu hizmet grubuna ait iş tecrübesini gösteren Hizmet Belgesi (kamu kesiminde geçen hizmetler için) veya SGK Prim Ödeme Belgesi (özel sektörde çalışmış olanlar için)

g) Fotoğraflı iş tecrübesini gösterir detaylı özgeçmiş.

h) Özel Şartlarda istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.

i) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmadığına ilişkin yazılı beyan.

j) Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınabilmektedir)

k) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği.

Talep edilen belgeleri eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler bu belgeleri son müracaat tarihine kadar Başkanlığımıza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son müracaat tarihinden sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir.

İlanda belirtilen belgeler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, dilekçe ekinde belgelerle birlikte başvuruların; 19.04.2021 tarihinden 03.05.2021 tarihi mesai saati bitimine kadar “T.C. Sayıştay Başkanlığı, İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45 Balgat/Çankaya/Ankara” adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan, 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) alınan KPSS P3 puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak her bir pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 5 (beş) katı aday Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacaktır.

KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

Sözlü sınava çağırılacak aday listesi, www.sayistay.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

V. SINAV KONULARI YERİ ve TARİHİ

Sözlü sınav konuları, başvurulan pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.

Sözlü sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

Sözlü sınav, Başkanlığın; “İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No: 45 Balgat/Çankaya/ Ankara” adresinde, www.sayistay.gov.tr kurumsal internet sitesinde ilan edilen tarihte yapılacaktır. Söz konusu ilan, sözlü sınav tarihinden en az yedi gün önce yapılacaktır.

Sözlü sınav tarihi Sayıştay internet sitesinde ilan edilecektir.

VI. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır.

Sözlü sınavda 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasında her bir pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak sınav başarı puan sıralaması oluşturulacak ve ilan edilen pozisyon sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecektir.

VII. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İŞE BAŞLAMA

Her bir pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek asıl ve yedek olarak kazanan adayların listesi Başkanlığımız internet sitesi www.sayistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Listede adı bulunan asıl adaylara ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde posta ile bildirimde bulunulur. Adayların tebligatın kendilerine ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Başkanlığımıza müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle onbeş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacaktır.

Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

VIII. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı tutarının aşağıdaki tabloda her bir pozisyon için belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Başkanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.