Sayıştay Başkanlığı temizlik İşçisi Alacak

tarafından
Sayıştay Başkanlığı temizlik İşçisi Alacak

Sayıştay Başkanlığından:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı iş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi olarak 20 temizlik görevlisi alınacaktır.

A – GENEL ŞARTLAR:

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Kamu Haklarından Mahrum bulunmamak,

3. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

5. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak

6. Kamu Kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan şartları taşımak.

7. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

9. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5’inci maddesinde belirtilen işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını belgelemeleri gerekmektedir. Ancak bu belge işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

B – ÖZEL ŞARTLAR:

1. Temizlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

2. Sınav başvurusunun son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

3. En az ilköğretim ve dengi okul mezunu olmak,

4. Talepler Ankara ili düzeyinde karşılanacağından, ilan tarihi itibarıyla Ankara’da ikamet ediyor olmak.

C – BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ :

1. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 26/04/2021-30/04/2021 tarihleri arasında sistem üzerinden online olarak yapılacaktır.

D – KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ İLE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1. Noter Kurasına katılacakların isim listesi ve kura sonuçları www.sayistay.gov.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.

2. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından, 07/05/2021 tarihinde saat 11:00’de Sayıştay Başkanlığı toplantı salonunda noter huzurunda kura çekimi yapılacak olup, adaylar ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılamayacaklardır. Kura tarihi, yeri ve saatinde değişiklik olması halinde, www.sayistay.gov.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır.

3. 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylar arasından kura çekimi ile açık iş sayısının 4(dört) katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

E – SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

1. Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Sayıştay Başkanlığı internet adresinden (www.sayistay.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2. Süresi içinde belge teslim etmeyen ve durumlarını belgeleyemeyenler ya da yanlış beyanda bulunanlar kura listesinden çıkarılacak ve yerlerine yedek olarak belirlenen adaylar sırasına göre dahil edilecektir.

3. Sözlü sınava katılmak üzere sıvan yerine gelecek adaylara COVİD-19 pandemisi nedeniyle ateş ölçümü yapılacak ve adaylardan sınav yerine girişlerde HES kodu talep edilecektir.

F – SÖZLÜ SINAV, SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI, İTİRAZ VE ATAMA İŞLEMLERİ:

1. Noter kurası sonucu belirlenen adaylardan, belgelerinin incelenmesi sonucunda aranan şartları taşıdıkları tespit edilenler, Sayıştay Başkanlığı tarafından sözlü sınava alınacaktır.

2. Adaylar sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden; genel kültür ve genel yetenek seviyeleri ile iletişim becerileri üzerinden toplamda 50 puan ve mesleki bilgi ve becerileri, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak da toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilecektir.

3. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sözlü sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

4. Sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5(Beş) işgünü içinde adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini sınav kuruluna sunulmak üzere Başkanlığımız evrak birimine yazılı olarak verebilecektir. İtiraz dilekçeleri ivedi olarak sınav kuruluna iletilecek ve 5(Beş) iş günü içinde yapılan itirazlar sonuçlandırılarak, Başkanlığımız internet sitesinde nihai karar ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

5. Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve yeterli sayıda yedek aday belirlenecektir.

6. Atama için niteliklere sahip olmayan adaylar ile gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.

7. Atanmaya hak kazananlardan yerleştirildiği kadronun nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen veya belgeleri teslim ettiği halde göreve başlamayan ve atama şartlarını taşımadığından göreve başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

8. Ataması yapılan işçiler için iki aylık deneme süresi uygulanacaktır. İş Sözleşmesi Sayıştay Başkanlığı tarafından deneme süresi içinde bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilebilecektir.

9. Sözlü sınavın tarihi, saati ve yeri, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Sayıştay Başkanlığı (www.sayistay.gov.tr) internet sitesinde ilgililere duyurulacaktır. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ :

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI BİRlM BAŞKANLIĞI

İnönü Bulvarı No:45 06520 Balgat Çankaya/ANKARA

0(312) 295 4132 – 0(312) 295 4203 3727/1-1