Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 16 sözleşmeli sağlık personeli alacak

tarafından
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 16 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657-4/B) ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/b maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca, Üniversitemiz merkez ve bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen unvanlarda yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyanlar arasından KPSS puanı esas alınarak sıralama yapmak suretiyle personel alımı yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.

2- Öğrenim durumu ön lisans olan pozisyonlara başvuracaklar için 2020 yılı KPSSP93; Ortaöğretim (Lise ve Dengi) olan pozisyonlara başvuracaklar için 2020 yılı KPSSP94 puanına sahip olmak.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek Madde 1 “.. Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” şartını sağlıyor olmak.

5- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

6- 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

-Başvurular, 30 Kasım 2021-14 Aralık 2021 tarihleri arasında istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta ile Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden Kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

-Adaylar sadece bir ilan koduna başvuru yapacaklardır. Aynı ya da farklı unvanlı birden fazla ilan koduna başvuru yapanların her iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır.

-KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

-Asıl aday pozisyon sayısının dört katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak yerleşen adaylardan feragat eden, sıralamaya girip yerleşme hakkı kazananlardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, belgelerde başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen, arşiv araştırması sonucu olumsuz sonuçlanan vb. adayların yerine yedek adaylardan yerleştirme yapılacaktır.

-Yapılan sıralamada adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde, mezuniyet tarihi önce olana bunların da eşit olması halinde yaşı küçük olana öncelik verilecektir.

-Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

-Alıma ilişkin tüm duyurular www.erdogan.edu.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

1- Başvuru Formu (http://personelidari.erdogan.edu.tr/ web adresinden temin edilebilir.)

2- Diploma veya mezuniyet belgesi (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir. Diğer türlü ibraz edilecek belge noter onaylı olmalıdır.)

3- Nüfus kayıt örneği (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir.)

4- 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru formuna eklenecektir.)

5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir.)

6- Adli sicil kaydı (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir.)

7- 2020/KPSS Sonuç Belgesi.

8- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda istihdam edilecekler için özel güvenlik sertifikası ve kimlik kartı.

9- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda istihdam edilecekler için başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla, istenen boy-kilo şartına sahip olduğuna ilişkin resmi veya özel sağlık kurumlarından alınmış onaylı belge.

10- İstenen Alanlar İçin Tecrübe Sahibi Olduğunu Gösterir SGK Hizmet Dökümü Belgesi (SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi başlığıyla e-Devlet sisteminden alınan SGK Hizmet Dökümü belgesi barkodlu; SGK’dan alınan SGK Hizmet Dökümü Belgesi ise onaylı olmalıdır. SGK Hizmet Dökümü Belgesinde ilgili kişinin söz konusu alanda çalışmış olduğunu gösteren meslek kodu yer almalıdır. SGK Hizmet Dökümü Belgesinde meslek kodu bulunmayanlar ise çalışmış oldukları Kurum/Firma/İş Yerinden istenen tecrübe şartı alanında çalışmış olduklarına dair onaylı çalışma belgesini ibraz etmelidirler.)

11- “Bu pozisyonda istihdam edilecekler vardiyalı çalışma sistemine göre çalıştırılacaklardır. ” şartı istenen pozisyonlar için vardiyalı çalışmasına engel olmadığına ilişkin resmi veya özel sağlık kurumlarından alınmış onaylı sağlık raporu. (Bu belge sonuçlar açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme hakkı kazanan adaylardan istenecektir.)

12- Tüm pozisyonlar için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmadığına ilişkin resmi veya özel sağlık kuramlarından alınmış onaylı sağlık raporu. (Bu belge sonuçlar açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme hakkı kazanan adaylardan istenecektir.)

13- Emeklilik ve yaşlılık aylığı alıp almadığına ilişkin SGK’dan alınacak belge. (Bu belge sonuçlar açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme hakkı kazanan adaylardan istenecektir.)

11655/1-1