MSB 2021 Yılı dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak

tarafından
MSB 2021 Yılı dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 2021 YILI DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY

ADAYLARIN DİKKATİNE!

1. Başvuru, sınav ve sınav sonrası işlemlere ait kurallar bu kılavuzda açıklanmıştır.

2. Alım süresince her türlü duyuru https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

3. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden sonra Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğünde değiştirilebilir.

4. İnternet sitesinden yapılan duyurular tebligat niteliği taşımakta olup, adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5. Yapılacak seçim aşamalarında başarılı olarak sınıflandırma/yerleştirmesi yapılan ve askeri eğitimlere tefrik edilen adayların askeri eğitim başlangıç tarihi itibariyle devam etmekte olan doktora, yüksek lisans, kurs, eğitim, sınav vb. faaliyet/işlemleri nedeniyle yapacakları erteleme ve geç katılma taleplerinin eğitimin devamlılığı açısından kabul edilmeme durumuna karşılık, askeri eğitimlere tefrik edilecek adayların söz konusu işlem/faaliyetlerini askeri eğitim öncesinde düzenlemesi faydalı olacaktır.

6. Bu kılavuz, sadece içeriğinde belirtilen statü ve sınıflardaki personel temini faaliyetleri için geçerlidir.

1. MUVAZZAF ASTSUBAYLIK HAKKINDA BİLGİ

a. Bu başvuru kılavuzunun ilgili bölümlerinde; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde muvazzaf astsubay olarak istihdam edilmek üzere kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme esasları ile muvazzaf astsubaylığa ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinde ihtiyaç duyulan kontenjanlar doğrultusunda muvazzaf astsubay olarak yer almak istiyorsanız, bu kılavuzdaki bilgileri dikkatle okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.

b. Muvazzaf Astsubay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az iki yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan erkek adaylardan istihdam edilen astsubaylardır.

c. Muvazzaf astsubay aday adaylarından, tüm seçim aşamalarını geçmelerini müteakip, başarı sıralaması esasına göre kontenjana girenler, muvazzaf astsubay adayı statüsünde “Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma (ASTTASAK) Eğitimi”ne tabi tutulacaktır. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, “Astsubay Çavuş” rütbesiyle istihdam edildikleri sınıfıyla ilgili kursa gönderileceklerdir. Söz konusu kursu başarı ile bitirenler yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığında uygun kadrolara atanarak göreve başlayacaklardır.

ç. Özlük, Sosyal, Mali Hakları ve Çeşitli Hükümler:

(1) Özlük Hakları:

(a) Rütbe Bekleme Süreleri:

926 sayılı TSK Personel Kanunu’nda muvazzaf astsubaylar için belirlenen rütbe bekleme süreleri, dış kaynaktan muvazzaf astsubaylığa alınanlar için de uygulanır.

(b) Atama ve Yer Değiştirme:

Dış kaynaktan muvazzaf astsubaylığa alınanların kıta, karargah ve kurumlara atanmalarında TSK Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(c) Sağlık:

Dış kaynaktan muvazzaf astsubaylığa alınanların ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimselerin sağlık işlemlerinde TSK, J.Gn.K.lığı ve Sah.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu’nun muvazzaf astsubaylara ilişkin hükümleri uygulanır.

(ç) İzin İşlemleri:

(I) Temin edilen muvazzaf astsubay adayları “Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi” süresince, TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.

(II) Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi dışında; muvazzaf astsubaylığa alınanların izin işlemleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu, 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile TSK İzin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

(d) Konuttan Faydalanma:

Kuvvet Komutanlığı tahsis yetkisindeki konutlardan MSB Konut Yönergesi esaslarına uygun şekilde emsali muvazzaf astsubaylar gibi istifade ederler.

(2) Mali Hakları:

(a) 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nda emsali rütbe ve derecedeki muvazzaf astsubaylar hakkında uygulanan aylık, tazminat, yan ödeme ve diğer mali ve sosyal haklardan istifade ederler.

(b)Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile

(I) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile

ilişkilendirilirler ve bu Kanunun muvazzaf astsubaylara tanıdığı bütün haklardan aynen faydalanırlar.

(II) 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu çerçevesinde OYAK Kurumunun daimi üyesidirler.

d. Diğer Hususlar:

(1) Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülmeyenler ile çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenler veya Türk vatandaşlığından çıkartılanlar TSK’dan istifa etmiş sayılır.

(2) 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu’nun 43’üncü maddesine göre; “Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları siyasi faaliyette bulunamaz. Bundan ötürü Silahlı Kuvvetler mensuplarının siyasi parti veya derneklere girmeleri, bunların siyasi faaliyetleri ile münasebette bulunmaları, her türlü siyasi gösteri, toplantı işlerine karışmaları ve bu maksatla nutuk ve beyanat vermeleri ve yazı yazmaları yasaktır.” Ayrıca 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu’nun 20’nci maddesine göre; siyasi partilere girmek, ideolojik veya siyasi faaliyetlere karışmak, ideolojik veya siyasi amaçlarla disiplini bozucu tavır ve davranışlarda bulunmak Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizliklerdir. Bu nedenle başvuruda bulunacak adaylardan, yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığına kesin kayıt öncesinde varsa siyasi parti ve/veya dernek üyeliklerini sonlandırmaları talep edilecektir.

(3) MY 114-1 C Silahlı Kuvvetler İstihbarata Karşı Koyma, Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi 8’inci Bölüm 11’inci madde (ğ) bendinde; “TSK bünyesindeki personelden (subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş devlet memuru ve işçi) çifte vatandaşlığa sahip olduğu tespit edilenlerin sıralı amirlerince vukuatlı nüfus kayıt örneği istenir. Söz konusu personel, yabancı ülke uyruğundan çıkması ve sadece T.C. vatandaşlığını seçmesi konusunda yazılı olarak ikaz edilerek, konu ile ilgili adli ve idari işlemleri tamamlaması için kendisine bir süre tanınır. Personelin gerekli işlemleri başlatıp başlatmadığı takip edilerek sonucu ilgili Kuvvet İsth.Bşk.lığına bildirilir. Yapılan ikazlara rağmen çifte vatandaşlık durumunu devam ettirmekte ısrar eden personel hakkında gerekli yasal işlem başlatılır.” düzenlemesi mevcuttur. Herhangi bir nedenle, yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığına kesin kayıt öncesinde sahip olduğu yabancı ülke uyruğundan çıkmayan ve sadece T.C. vatandaşlığını seçmeyen adaylar, haklarında yukarıda ifade edilen Yönerge hükmünün uygulanmasını kabul etmiş sayılacaktır.

2. BAŞVURU

a. Muvazzaf Astsubaylığa Kimler Başvurabilir?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde muvazzaf astsubay olarak istihdam edilmek üzere, TABLO (1)‘de gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel alınacaktır. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan erkek adaylardan;

(1) 01 Ocak 2021 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(a) Ön lisans düzeyinde mezunlar için 25 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1996 ve daha sonraki doğumlular),

(b) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1994 ve daha sonraki doğumlular),

(2) Yurt içinde en az iki yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO (1)‘de gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (yurt içi eş değer programlar dikkate alınmayacak, lisans mezunu adayların mezun olduğu program kaynak okul programı olarak kabul edilecek, lisans mezunu adayların mezun olduğu ön lisans programları kaynak okul programı olarak kabul edilmeyecektir.)

(3) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın TABLO (1)‘de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olanlar, (bu durumda olan adaylar; başvuru ekranından “Eğitim Bilgileri” başlığının altında bulunan ‘Eğitim Bilgisi Ekle’ butonuna tıklayarak açılan penceredeki bilgileri girecek, daha sonra ‘Ekle’ düğmesine tıklayarak girdiği bilgileri kaydedecek, müteakiben “Eğitim Bilgileri” alanında bulunan ‘Diploma/Denklik Bel.Yükle’ butonuna tıklayarak, önceden taratılmış denklik belgesini sisteme yükleyecektir, söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

(4) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P93 Ön Lisans puanı en az 60 olanlar veya 2020 ve 2021 KPSS P3 Lisans Puanı en az 60 olanlar, (her iki yılda da sınava katılmış olanların en yüksek KPSS P3 puanı dikkate alınacak, lisans mezunlarının KPSS P93 puanları astsubay temininde geçerli olmayacak, 2019 yılı ve öncesi KPSS puanları kabul edilmeyecektir.)

(5) Bando sınıfına müracaat edecek adaylar için KPSS şartı aranmayacak, bu adaylardan MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak Genel Kültür Sınavından en az 50 puan alanlar değerlendirmeye alınacaktır. Bu maksatla Bando sınıfına müracaat edecek adaylar, ikinci seçim aşamasından önce Genel Kültür Sınavına tabi tutulacak, bu sınavda başarılı olmaları durumunda ikinci seçim aşamasına katılmak üzere çağrı yapılacaktır.

(6) Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(7) Askerlik hizmeti devam etmekte olan Yedek Subay/Yedek Astsubay, erbaş ve erler,

(8) Askerlik hizmetinden terhis olanlar (ancak hakkında “Yedek Subay/Yedek Astsubay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar),

(9) Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt edenler başvurabilecektir.

b. Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir?

(1) Genel Başvuru Şartları:

(I) Muvazzaf astsubay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nun 68’inci maddesi, Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği 6’ncı maddesi ile Fakülte ve Yüksekokullar Askeri Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinde düzenlenmiş olan nitelikleri taşımaktır. Bunlar:

(II) Türk vatandaşı olmak.

(III) Hakkında yedek astsubay olamaz kararı bulunmamak.

(IV) ) Askeri okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kuramlarında örgün öğretim dışına çıkartma cezası almamış olmak.

(V) ) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak.

(VI) Sözleşmeli er/erbaş veya bunların adayı iken sözleşmesi idarece feshedilmemiş olmak.

(VII) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.

(VII)Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, ertelenmiş veya hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile herhangi bir suçtan hükümlü bulunmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.

(VIII)Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçu, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, genel ahlaka karşı işlenen suçlar ile yağma, zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, uyuşturucu ve/veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, gayri tabii mukarenette bulunma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma suçlarından dolayı hakkında hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak veya bu suçlar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma ya da kovuşturma devam etmiyor olmak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

(IX) Genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserlerin, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olmak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak.

(X) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak.

(XI)Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak.

(XII)Herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak.

(XIII)Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak.

(XIV)31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden “Muvazzaf Astsubay Olur” kararlı sağlık raporu almak.

(XV) Yapılacak yazılı sınavda, değerlendirme testinde, fiziki yeterlik testinde ve mülakatta başarılı olmak.

(XVI)Bakanlık tarafından sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonucunda yayımlanan değerlendirme sıralamasında, önceden ilan edilmiş kontenjan içinde bulunmak.

(XVII)Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

(XVIII) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak.

(XIX)Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak.

(XX)Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

(XXI)Herhangi bir işte çalışmış veya halen çalışıyor ise çalıştığı iş yerinden müspet belge almak.

(XXII)Bakanlık tarafından belirlenecek diğer özel şartları taşıyor olmak.

(XXIII)Bu maddede belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları

anlaşılanların adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa askeri öğrencilikleri sona erdirilir.

(b) 926 sayılı TSK Personel Kanunu, Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği ile Fakülte ve Yüksekokullar Askeri Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelikteki diğer şartlara sahip olmak.

(2) Sağlık ile İlgili Şartlar:

(a) Önceki seçim aşamaları ve Fiziki Yeterlilik Testinden başarılı olan adaylar, 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde” belirtilen ve Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına sevk edilecektir. Bu kapsamda adaylardan;

(İ) Muharip Sınıflar İçin; “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi (1) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Astsubay Olur”,

(İİ) Yardımcı Sınıflar İçin; “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi (2) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Astsubay Olur”, kararlı sağlık raporu talep edilecektir.

(b) Sağlık raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan sağlık bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılırlar. İstenen raporu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenmiş sayılacaktır. Bu kapsamda;

(İ) En son adayın hastaneye sevk tarihinden itibaren sağlık raporu işlemleri en geç 30 gün içinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek itiraz/hakem hastaneye gitmesi üzerine geçen süreler dahil) tamamlanacak, bu tarihten sonra Personel Temin Daire Başkanlığına ulaşan sağlık raporlarına işlem yapılmayacak ve bu tarihe kadar raporu ulaşmayan, geç ulaşan, hatalı rapor düzenlenen adayların adaylıkları sonlandırılacaktır. Belirtilen aksaklıkların takibi ve problemin ilgili hastaneye başvurularak giderilmesi adayın kendi sorumluluğudur.

(İİ) Hastaneler tarafından düzenlenen “Ön Bildirim Belgesi/Raporu” ve “Sağlık Kurulu Kararı Bildirim Belgesi” geçerli kabul edilmeyecektir.

(İİİ) Hastaneler tarafından geçerli sağlık kurulu raporlarının sevk belgesinde talep edilen şekilde düzenlenmemesinden, Personel Temin Daire Başkanlığına zamanında ulaştırılmamasından ve posta gecikmelerinden Milli Savunma Bakanlığı sorumlu değildir.

(3) Özel Şartlar:

(a) Adayların 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde” ve Bakanlıkça belirlenen boy ve kilo sınırlarında olmaları gerekmektedir. (Adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO-2′dedir.)

(b)

TABLO-3‘de belirtilen branşlarda fiziki yeterlilik testi ile mülakatta başarılı

(c) Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilenlerden, sözleşmesi kendi kusurları nedeniyle feshedilmiş olmamak, kendi isteği ile sözleşmesini yenilememiş olmak veya ayrılmış olmak, en az üç yıl görev yapmış olmak ve müteakip sözleşme süresi içerisinde olmak,

(ç) Bando sınıfına başvuracak adaylar için KPSS şartı aranmaksızın MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak Genel Kültür Sınavı ile Hv.K.K. Bando ve Merasim K.lığı Kirazlıdere/ANKARA’da icra edilecek Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (TABLO-4) başarılı olmak,

(d) Yedek Subay/Astsubaylar için görevli bulunduğu birlik ve kuramlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-5‘de bulunan “Muvazzaf Astsubay Olur” nitelik belgesini almış olmak,

(e) Askerlik hizmetini 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak yapanlar için görevli bulunduğu birlik ve kuramlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-6′da bulunan “Muvazzaf Astsubay Olur” nitelik belgesini almış olmak,

(f) Silahlı Kuvvetlerde devlet memuru ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç disiplin amirinden TABLO-7’de bulunan “Muvazzaf Astsubaylığa Layıktır” nitelik belgesini almış olmak,

(g) Yedek Subay/Astsubay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicil notu, sicil tam notunun % 90 veya daha üstünde olmak,

c. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1) Adaylar ön başvurularını 23 Aralık 2021 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, postayla, dilekçe ile veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

(2) Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra e-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra “Tercihlerimi Göster” butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi yapmayacaktır. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.

(3) Adaylar bilgilerini ve tercihlerini müracaat tarihinin bitimine kadar güncelleyebilecek, 23 Aralık 2021 saat 23:59’dan sonra sistem üzerinden yapılacak güncellemeler kabul edilmeyecekbu tarih ve saatten sonra adaylar tarafından yalnızca iletişim bilgileri, Personel Temin Daire Başkanlığına gönderecekleri ıslak imzalı dilekçe ile güncellenebilecektir. Adaylar;

(a) Mezun oldukları kaynak okul programına uygun olmak şartıyla istedikleri kadar kuvvet ve sınıf/branşı sıralı (öncelikli) olarak tercih edebilecek,

(b) Kuvvet komutanlığı tercihleri, sadece seçim aşamalarına katılacak adaylara yapılacak çağrıya esas olmak üzere sıralı (öncelikli) olacak, tüm seçim aşamalarından başarılı olan adayların yerleştirilmesinde dikkate alınmayacak, yerleştirme işlemi için kuvvet komutanlığı içerisindeki sınıf/branş önceliği dikkate alınacak,

(c) Sınav aşamalarından başarı ile geçen adayın yerleştirme işlemleri; aday, tercih ettiği tüm kuvvet komutanlıkları için sınıflandırmaya tabi tutulacak şekilde yapılacak, her aday kayıt hakkı kazandığı kuvvet komutanlıklarından istediğine kayıt yaptırabilecektir.

(4) Sınav aşamalarını müteakip sağlık raporu kriterleri muharip veya yardımcı sınıflar için farklı olacağından, tercihler yapılırken azami dikkatli davranılması ve hem muharip hem de yardımcı sınıf tercihi yapmaları adayın lehine olacaktır. (Örneğin sadece yardımcı sınıflar için astsubay olur kararlı sağlık raporu olan adayların muharip sınıflar için yapmış oldukları tercihler dikkate alınmayacaktır.) Başvuru aşamasında yapılan tercihler daha sonra değiştirilemeyecek, tercih değiştirme ve/veya güncelleme talepleri dikkate alınmayacaktır.

(5) Başvurusu kabul edilen adaylara ANKARA’da uygulanacak sınav tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

(6) Asıl başvurular; başvurusu kabul edilen adayların Evrak Kontrol aşamasına gelmeleri ile yapılmış sayılacaktır.

(7) Adayların ön başvuru için 2020 yılı KPSS P93 puanları kabul edilecek, 2019 yılı ve öncesi KPSS P93 puanları dikkate alınmayacaktır.

(8) 2020 ve 2021 yılı KPSS P3’den her ikisine de katılmış olan lisans mezunu

adayların en yüksek puanı değerlendirmeye alınacak, 2019 ve öncesi KPSS P3 puanları dikkate alınmayacaktır.

ç. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

(9) Yanlış beyanda bulunanlar ile yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı sonradan da olsa tespit edilenlerin (başarılı olup kursa katılsalar veya 926 sayılı TSK Personel Kanunu madde 68/c/(3) hükmü gereği deneme süresi içerisinde olmak kaydıyla naspedilip atanmış olsalar dahi) işlemleri durdurulacak ve ilişikleri kesilecektir.

(10) Başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecek, tespit edilemeyen hususlar evrak kontrol aşamasında kontrol edilecektir.

(11) Başvuru ekranında doldurulması gereken bütün bölümleri tam ve doğru olarak doldurmayanların ön başvurusu kabul edilmeyecektir.

(12) Adaylar; başvuru esnasında sahip oldukları son mezuniyet derecesine ait KPSS puan türünden sınav aşamalarına çağrılır. Bu kapsamda, başvuru esnasında ön lisans mezunu olup KPSS P93 puan türünden çağrılan adaylar sınav aşamalarına kadar KPSS P3 puanı bulunmadığı halde lisans mezuniyeti aldıkları takdirde sınav aşamalarına alınmayacaklardır.

d. Halen Silah Altındaki Adaylar İçin Birlik Komutanlıkları Tarafından Yapılacak İşlemler Nelerdir? (Halen askerlik yapanlar, devlet memurları için)

(1) Başvurusu kabul edilen halen silahaltındaki adayların askerlik hizmetine başlamadan önce bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranıp aranmadığı veya adli para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza alıp almadığı er/erbaş olarak askerlik hizmetini yapan aday hakkında “Yedek Subay/Astsubay Olamaz” kararının bulunup bulunmadığı adayın sevk evrakından kontrol edilecek ve nitelik belgesinin (TABLO-5, TABLO-6 ve TABLO-7) ilgili bölümüne yazılacaktır.

(2) TSK’da istihdam edilenler ile Yedek Subay/Astsubay olarak askerlik hizmetini yapanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 90 veya daha üstünde olup olmadığı kontrol edilecek ve nitelik belgesinin ilgili bölümüne yazılacaktır.

(3) Nitelik belgeleri kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylara teslim edilecek, adaylar evrak kontrol aşamasına gelirken bu belgeyi mutlaka getireceklerdir. Sınav tarihleri dağıtım iznine rastlayan adayların nitelik belgesi acemi eğitimi gördükleri Birlik Komutanlığınca düzenlenecektir.

(4) Askerlik hizmeti devam eden adaylara nüfus cüzdanları verilecek, adayların nüfus cüzdanı ve askeri kimlik belgeleri ile seçim aşaması sınavlarına katılmaları sağlanacaktır.

NOT: Birlik K.lıklarınca; hakkında “astsubay olmaya layıktır” nitelik belgesi düzenlenmeyenler ve/veya sicil ortalaması “sicil tam notunun % 90’ın altında olanlara”, başvuru şartlarını taşımadıkları tebliğ edilecek ve bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir.

3. ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SEÇİM AŞAMALARI NELERDİR?

a. Seçim Aşaması Faaliyetleri Nelerdir?

(1) Genel Kültür Sınavı (Bando sınıfı için),

(2) Evrak Kontrol,

(3) Fiziki Değerlendirme,

(4) Kişilik Değerlendirme Testi,

(5) Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),

(6) Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Sınıfı İçin),

(7) Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri,

(8) Mülakat Sınavı,

(9) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması

b. Seçim Aşaması Faaliyetlerine Kimler Çağrılacaktır?

(1) Seçim aşamalarına çağrı yapılacak adayların azami yüzde 20’si KPSS P3 lisans puanına, yüzde 80’i KPSS P93 ön lisans puanına [başvuru şartlarını (KPSS 60 puan dahil) taşıyan şehit ve gazi eş ve çocukları, KPSS puanlarına yüzde 10 ilave edilmek suretiyle bulunacak puana] göre çağrılacaktır. Yeterli aday olmaması durumunda yüzdelik dilimler dikkate alınmaksızın çağrı yapılabilecektir.

(2) Adayların KPSS puanlarına ve bu kılavuzda belirtilen diğer esaslara göre sınavlara çağrılması Birinci Seçim Aşamasıdır.

(3) Ön inceleme sonucunda başvurusu kabul edilen adaylar arasından ikinci seçim aşaması faaliyetlerine çağrılacaklar; aday tercihleri, ilgili KPSS/Genel Kültür Sınavı puanları, kontenjanlar ve ihtiyaç duyulan aday sayısı dikkate alınarak belirlenecektir. Kontenjanın en fazla 6 katı aday sınavlara çağrılacaktır. En düşük puanlı adayın puanı “Baraj Puanı” olacaktır. Son sırada bulunan aday ile aynı puana sahip diğer adaylara da çağrı yapılacaktır. Başvurusu kabul edilenlerin, seçim aşamaları faaliyetlerinin icra edileceği tarihler ile isim listeleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Seçim aşamalarında ulaşım ve kalacak yer ihtiyacının karşılanması sorumluluğu adayların kendisine aittir.

(4) Bando sınıfına başvuran adaylardan bu tercihleri için KPSS puan şartı aranmayacaktır. Genel Kültür Sınavından başarılı oldukları takdirde seçim aşaması faaliyetlerine devam edeceklerdir. Başarısız olan adayların bu tercihleri için adaylığı sonlandırılacaktır. Yeterli KPSS puanı olanların adaylıkları diğer tercihleri için devam edecektir.

NOT: Çağrıldığı halde herhangi bir nedenle seçim aşaması faaliyetlerine

katılmayan/katılamayan adaylara ek hak tanınmayacaktır.

c. Seçim Aşaması Faaliyetleri Nerede İcra Edilecektir?

Başvuruları kabul edilen adayların, seçim aşaması faaliyetleri ANKARA’da icra edilecektir.

ç. Seçim Aşaması Faaliyetleri ile İlgili Açıklamalar

(1) Adayların ilan edilen tarih ve saatte, sınav merkezinde hazır bulunmaları, hak kaybı yaşamamaları açısından önem taşımaktadır.

(2) Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması faaliyetleri [Genel Kültür Sınavı (Bando Sınıfı İçin), Evrak Kontrol, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi, FYT ve Mülakat Sınavı] duyurulacak tarihler arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında (Mamak/ANKARA), Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Sınıfı İçin) Hv.K.K. Bando ve Merasim K.lığında (Kirazlıdere/ANKARA) icra edilecektir. Milli Savunma Bakanlığı tarafından ihtiyaç duyulması halinde seçim aşamalarına ilişkin faaliyet takviminde ve yerinde değişiklik yapılabilecektir. Değişiklik olması durumunda

https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

(3) Kişilik Değerlendirme Testi hariç olmak üzere, adaylar sıradaki seçim aşamasında başarılı olmak veya kabul edilmek şartıyla bir sonraki seçim aşamasına katılabilir. Sıradaki seçim aşamasında başarılı olamayan veya kabul edilmeyen adaylar bir sonraki seçim aşamasına katılamaz ve adaylığı sonlandırılır. Herhangi bir seçim aşamasının nihai kararı/sonucunda başarılı olamayan veya kabul edilmeyen adaya ilave hak verilmez.

d. Seçim aşamasında adayların tabi olacakları aşamalar ve sınavlar:

(1) Genel Kültür Sınavı: Bando sınıfı için başvuruda bulunacak adaylar MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında, aşağıdaki tabloda belirtilen konu başlıkları ve soru miktarlarından oluşan Genel Kültür Sınavına tabi tutulacaktır:

Genel kültür sınavı çoktan seçmeli 50 sorudan oluşmaktadır. Her soru 2 puan değerinde olup, yanlış cevap doğru cevabı götürmeyecektir. Sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınavdan en az 50 ve üzerinde puan alan aday başarılı kabul edilecektir.

(2) Evrak Kontrol Faaliyeti (MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı) :

Her aday için bir gün olacak şekilde yapılacaktır. Adayların Evrak Kontrol aşaması için getirecekleri belgeler Evrak Kontrol Komisyonunca teslim alınacak ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları ilgili mevzuat ve bu kılavuz esaslarına göre kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda eksik belgesi olan veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adaylar sınavın müteakip aşamalarına alınmayacaktır. Eksik evrağını aynı gün saat 14.00’a kadar tamamlayan adaylar seçim aşamalarına devam edebilecek, tamamlayamayanların adaylıkları sonlandırılacaktır.

(3) Fiziki Değerlendirme (MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı):

Evrak kontrol aşamasında kabul edilen adaylar aynı gün Fiziki Değerlendirmeye tabi tutulacak, adayların TABLO-2‘de yer alan boy ve kilo sınırları içerisinde olup olmadıkları ölçülecektir. Adaylar için asgari boy standardı 168 cm.dir (K.K.K.lığı Piyade Komando branşını seçen adaylar için asgari boy standardı 175 cm.dir. Bu standardı sağlayamayan adayların K.K.K.lığı Piyade Komando tercihleri sonlandırılacak varsa diğer tercihleri için seçim aşamasına devam edebilecektir). Ölçümler mutlaka ayakkabısız yapılacaktır. Tabloda yer alan boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar kabul edilmeyecektir. Bu aşamada kabul edilmeyen adayın ölçümün yapıldığı yerden ayrılmadan ve yapılan ölçümün kendisine bildirilmesine müteakip olmak şartıyla yapacağı itiraz kabul edilecektir. İtiraz durumunda, farklı ölçüm cihazları ile tekrar yapılacak ölçüm ve değerlendirme sonucuna ikinci bir itiraz hakkı yoktur.

(4) Kişilik Değerlendirme Testi (MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı):

Evrak kontrol ve fiziki değerlendirme aşamasında kabul edilen adaylara uygulanacaktır. Kişilik değerlendirme testi nota tahvil edilmeyecek olup Mülakat Sınavına kanaat oluşturma maksatlıdır.

(5) Fiziki Yeterlilik Testi (FYT): (MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı)

(a) Evrak kontrol ve fiziki değerlendirme aşamalarından geçen ve Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerini tercih eden adaylar mekik, şınav ve (400 veya 1500 m) koşu branşlarında değerlendirilecektir. Yapılacak değerlendirmeye esas FYT standartları TABLO-3‘dedir.

(b) Adaylar her branştan en az 10 puan almak zorundadır, puan limitleri TABLO- 3′de olduğu gibidir. Bir branştan istenen puanı alamayan aday bir sonraki branşa giremeyecek; istediği takdirde başarısız olduğu branş veya branşlardan itiraz sınavına girebilecektir. İtiraz sınavından da yeterli puanı alamaz ise adayın işlemleri sonlandırılacaktır. FYT sonuçları adaylara sözlü olarak bildirilecektir. Aday başarısız olduğu her branş için itiraz hakkına sahiptir. İtiraz etmek isteyenler taleplerini, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden ve sonucun kendisine tebliğ edilmesini müteakip sonuç tebliğ komisyonuna iletecektir. İtiraz eden aday ilgili branştan tekrar teste tabi tutulmak üzere ilgili istasyona gönderilecektir. İtiraz sonucu adaya sözlü olarak bildirilecektir. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar olup, ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir.

(c) Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların tek hekimden (aile/kurum/resmi veya özel hastane hekimi vb.) spor yapabileceklerine dair “durum bildirir tek hekim sağlık raporu” almaları gerekmektedir Adaylar bu rapor ile sınava katılacaktır. Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan (ameliyatlı, kırık, burkulma vb.) ve tek hekimden alınmış sağlık raporunu getirmeyen adaylar sınavlara kabul edilmeyecek ve haklarını kaybetmiş sayılacaktır.

(ç) Adayların FYT notu, sınava girdiği branşlardan elde edilen puanların toplamının sınava girdiği branş sayısına bölünmesiyle elde edilir.

-14-

 

(d) Adayların FYT için yanlarında spor malzemeleri (eşofman, spor şortu, spor ayakkabısı, spor çorabı vs.) getirmeleri gerekmektedir.

(6) Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı [Bando Sınıfı İçin (Hv.K.K. Bando ve Merasim K.lığı Kirazlıdere/ANKARA)]:

(a) Bando sınıfına başvuran adaylar fiziki yeterlilik sınavında başarılı olmasını müteakip Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına alınacaktır. Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar piyano ve vurmalı çalgılar hariç kendi enstrümanlarını yanlarında getirecektir.

(b) Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Komisyonu adayları 100 tam puan üzerinden değerlendirecek, 60 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edilecektir. Başarısız olan adayların bu tercihleri için adaylığı sonlandırılacaktır. Yeterli KPSS puanı olanların adaylıkları diğer tercihleri için devam edecektir. Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Hv.K.K. Bando Merasim K.lığında (Kirazlıdere/ANKARA) icra edilecektir. Müzik Yeterlilik Sınavına girmek istemeyen adaylardan bu durumu beyan eden feragatname dilekçesi alınacaktır.

(c) Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına ilişkin uygulama esasları/kriterleri TABLO-4‘dedir.

(7) Sağlık Muayenesi:

(a) Fiziki Yeterlilik Testi ve Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (Bando Sınıfı İçin) başarılı olan adaylar, “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde” belirtilen, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarından yaptıkları kuvvet ve sınıf tercihlerine istinaden;

(1) Muharip Sınıflar için “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi (1) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Astsubay Olur”;

(2) Yardımcı Sınıflar için “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi (2) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Astsubay Olur” kararlı sağlık raporunu almak amacıyla, yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilecektir.

(b) Sağlık kuruluşu tarafından düzenlenen ön bildirim raporunuzun karar hanesinde belirtilen ifadeleri ve bilgilerinizi kontrol etmeniz oldukça önem arz etmektedir. Hatalı veya uygun olmayan karara haiz sağlık raporu olan adaylar sağlık raporlarını ilgili hastanelere müracaat ederek düzelttirmekten sorumludurlar. Sağlık işlemleriniz için sağlık kuruluşları tarafından herhangi bir ücret veya katkı payı alınmayacaktır.

(c) Tercih ettiğiniz Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına, adınıza düzenlenmiş olan hastane sevk belgesi ve nüfus cüzdan fotokopiniz ile birlikte, Ankara ili içi sevklerde en geç üç iş günü, Ankara dışındaki illere sevklerde en geç beş iş günü içinde başvurmanız gerekmektedir. Hafta sonu tatili ve resmi tatil günleri iş günü olarak kabul edilmemektedir.

(ç) Hastane sevk belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde hastaneye başvuru yapmayan ve sevk belgesini herhangi bir aşamada kaybeden, yırtan, kullanılamaz hale getiren adaylara yeni bir sevk belgesi verilmeyecektir. Ancak, herhangi bir kanuni mazeretini emniyet teşkilatından, jandarmadan veya mahalle muhtarından alacakları belge/tutanakla belgelendirenlere bir defaya mahsus olmak üzere Personel Temin Daire Başkanlığı tarafından hastane sevk belgesi verilebilecektir. Bu durumda olan aday aldığı belge/tutanak ile Personel Temin Daire Başkanlığına tekrar şahsen başvurarak sevk yazısını yenileyebilecektir.

(d) Hastaneler tarafından düzenlenen “Ön Bildirim Belgesi/Raporu” ve “Sağlık Kurulu Kararı Bildirim Belgesi” kabul edilmeyecektir. Hastaneler tarafından geçerli sağlık kurulu raporlarının sevk belgesinde talep edilen şekilde düzenlenmemesinden, Personel Temin Daire Başkanlığına en geç 30 gün içerisinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek itiraz/hakem hastaneye gitmesi üzerine geçen süreler dahil) ulaştırılmamasından ve posta gecikmelerinden Milli Savunma Bakanlığı sorumlu değildir. Sağlık kurulu raporları hastane tarafından MSB’ye gönderilecektir. Sağlık kurulu raporu için gerekli tüm poliklinik muayenelerinin yaptırılması hususunda sorumluluk adaya aittir. Eksik poliklinik muayenesi olduğu tespit edilen adayların sağlık raporları, kurul kararı olsa dahi kabul edilmeyecektir. Sağlık kurulu raporu için sağlık muayeneleri tamamlanmadan hastanenin terk edilmesi durumunda adayın sağlık kurulu raporunun olmadığı kabul edilecektir.

(e) Yetkili sağlık kurulu tarafından verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilecektir. Aday tarafından itiraz edildiği takdirde aday, itiraz dilekçesi ile birlikte, o yerin İl Sağlık Müdürlüğünce ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına sevk edilecektir. Birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesinlik kazanacaktır. Çelişki halinde hasta İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği bir hakem hastaneye gönderilecektir. Bu hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesin olacaktır. İtiraz işlemleri 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumlan İşletme Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar’da belirtilen hükümlere göre yürütülecektir.

(f) Sağlık durumu ve sağlık raporuyla ilgili herhangi bir tereddüt oluşması durumunda, yerleştirilmiş olsa dahi idare tarafından gerekli görülmesi halinde aday yeni bir sağlık kurulu raporu düzenlenmesi maksadıyla tekrar hastaneye sevk edilebilecektir. Tekrar sevk edilme durumunda önceki sağlık kurulu raporu/raporları işleme alınmayacak, işlemler yeni sağlık kurulu raporuna göre yürütülecektir.

(8) Mülakat Sınavı (MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı):

(a) Önceki seçim aşamalarının tamamından başarılı olan ve tercih ettiği sınıflara göre olumlu ve geçerli sağlık kurulu raporu zamanında MSB Personel Temin Daire Başkanlığına ulaşan adaylar MSB.lığınca bilahare belirlenerek ilan edilecek tarihlerde Mülakat (Sözlü) Sınavına katılacaktır.

(b) Mülakat komisyon ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir.

(c) Mülakatta adaylar; genel görünüş, kendisinden istenileni kavrama yeteneği, özgüveni, öz geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı kendini ifade edebilme yeteneği, beden dilini kullanma becerisi, duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve askerlik mesleğine uygunluğu ve istekli olması yönünden değerlendirilir.

(ç) Mülakat Komisyonu, adayları birbirlerinden bağımsız olarak ve 100 tam puan üzerinden değerlendirecektir. Mülakat sınavında 70 ve üstü alan adaylar başarılı kabul edilecektir. Belirlenen baraj puanının (70) altında puan alan adaylar müteakip sürece devam ettirilmeyecek ve adaylıkları sonlandırılacaktır. Mülakat komisyonu kararları kesin olup, idari itiraz hakkı bulunmamaktadır.

(9) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması:

(a) Sınavlarda başarılı olan adaylar, seçim aşamaları bölgesini terk etmeden yanında getirdikleri bir adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas formu (TABLO-8‘dedir) elden görevli personele teslim edeceklerdir.

(b) Seçim aşamalarını başarı ile tamamlayan adaylar hakkında, ilgili kamu kurum ve kuruluşları aracılığı ile arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması yapılacaktır.

(c) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunan adaylar kabul edilmeyecektir.

(ç) Adaylar kabul edilmiş, öğrenime başlamış olsalar dahi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunanların ilişiği kesilir.

(d) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgilerinin, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı adres bilgileri olması gerekmektedir.

e. Seçim Aşaması Sınavlarına Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

(1) Sınav Çağrı Belgesi,

Aday, İnternetten alınan 2’nci Seçim Aşaması Sınav çağrı belgesini (barkotlu) yanında getirecektir.

(2) Nüfus cüzdanı / TC Kimlik Kartı / TC Pasaport,

Adayın kendisine ait Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’nın veya Türkiye Cumhuriyeti Pasaport’unun aslı seçim aşamalarında adayın üzerinde bulunacaktır.

(3) Askeri Kimlik,

Halen askerlik yapan/askerde olan adayın, kendisine ait askeri kimlik kartının aslı seçim aşamalarında adayın üzerinde bulunacaktır.

(4) Meslek Yüksekokulu/Önlisans/Lisans/Yüksek Lisans Mezuniyet belgesi,

Aday mezun olduğu meslek yüksekokulu diploması ile en az iki yıl süreli fakülte/yüksekokula ve/veya yüksek lisansa ait diploma veya mezuniyet belgesinin aslını (e- devletten alınan veya fakülte/yüksekokulun yetkili makamlarınca onaylı örneği de kabul edilir) yanında getirecektir.

(5) Denklik Belgesi,

Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi getirilecektir.

(6) Terhis Belgesi/Belgeleri (Askerlik hizmetini bitirenler için),

Askerlik hizmetini erbaş/er olarak tamamlayan adaylar; terhis belgesi/belgelerinin aslı (adayın yanında olacaktır) veya askerlik şubesi onaylı fotokopisi [7179 Sayılı Askeralma Kanunun kapsamında altı ay askerlik hizmetini tamamlayıp terhis olanlar bir terhis belgesi, altı ay askerlik hizmetini tamamlayıp sonrasında ikinci altı ay (toplam on iki ay) askerlik hizmetini tamamlayan adaylar iki adet terhis belgesi getirecektir]. Askerlik hizmetini tamamlayan adaylar için, askerlik durum belgesi terhis belgesi yerine kabul edilmeyecektir. Terhis belgesi/belgelerini getirmeyen adaylara 7179 Sayılı Askeralma Kanunu’nun 40’ıncı maddesinde belirtilen ek puanlar verilmeyecektir,

(7) Askerlik Durum Belgesi,

Askerlik hizmetini yapmayan erkek adaylar için, son bir ay içerisinde alınmış askerlik durum belgesinin aslı veya e-devletten alınmış sureti (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi,

(8) Şehit/gazi eş ve çocuklarına ait ilgili kurumdan (Kuvvet K.lıkları/ J.Gn.K.lığı, Sahil Güvenlik K.lığı/ SGK/ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler/İçişleri Bakanlığından) alınmış onaylı belgenin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi getirilecektir.

(9) Adli Sicil Kaydı (e-devletten alınan adli sicil kaydı olmadığına dair belge),

Ayrıca, ADLİ SİCİL KAYDI olan adaylar konu ile ilgili adli evraklarının aslını ve bir adet fotokopisini (mahkeme kararı, iddianame ve sonuçlandıysa kesinleşme şerhi) yanında getireceklerdir.

(10) Nitelik Belgesi (TABLO 5, 6 ve 7),

(a) Halen silahaltında olan 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamındaki yedek subay/astsubaylar, erbaş ve erler ile askerlik hizmetini yaparken en az iki yıl ve daha fazla süreli yüksekokul/fakülte bitirenler hakkında birlik komutanlıklarınca bu kılavuzun eklerinde belirtilen nitelik belgeleri tanzim edilecektir.

(b) Nitelik belgesi kontrol formu ile birlikte kapalı, mühürlü zarf içerisinde olacaktır. Açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. İkinci seçim aşaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar ile halen eğitim birliğinde olan adaylar, nitelik belgelerini eğitim birliğinden alacaklardır.

(11) KPSS P3 Lisans/KPSS P93 Ön Lisans Puanı Belgesi,

Tüm adaylar Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavından “KPSS P93 Ön Lisans veya Geçerli KPSS P3 Lisans Puanı asgari 60 olan” sınav sonuç belgesini getireceklerdir. Başvurmadan önce Sınav Sonuç Belgelerinin uygunluğunun e-devlet’in ilgili sayfasından kontrol edilmesi adayların sorumluluğudur.

(12) Adaylar gelirken e-devlet şifrelerini de yanlarında getireceklerdir.

(13) Fiziki Yeterlilik Testine katılmak üzere adayın spor yapabileceğine dair tek hekimden (aile/kurum/resmi veya özel hastane hekimi vb.) “Durum bildirir tek hekim sağlık raporu” getirilecektir.

(14) Bir Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasına Esas Form [Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu TABLO-8′dedir. (Bilgisayar ortamında ve doldurma talimatına uygun olarak doldurulacak ve adaylar tarafından yanlarında getirilecek ancak dosyalarına takılmayacaktır.)]

(15) Adaylar ayrıca yanlarında tükenmez kalem (mürekkepli kalem olmayacak), kurşun kalem, silgi, fiziki yeterlilik değerlendirme testi için eşofman, şort ve spor ayakkabısı getireceklerdir.

(16) Evrak kontrol aşamasında adaylara ait belgeler, kontrolü müteakip adaya iade edilecek, tüm seçim aşamalarında adayın yanında bulunacaktır. Adaylar diploma, sertifika vb. belgelerinin asıllarını (veya e-devletten alınmış suretlerini) yanlarında getireceklerdir.

(17) Adaylar fiziki yeterlilik testi ile mülakata gelirken getirecekleri belgeleri yukarıda belirtilen sıra ile [(1) maddesi üstte olacak şekilde] şeffaf kapaklı mavi dosyaya takılı olarak getireceklerdir. Belgeler şeffaf poşetlere (naylon föye) konulmayacaktır.

(18) İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden dolayı sınava alınmayacak ve işlemleri iptal edilecektir.

f. Adayların Başarı Sıralamalarının Belirlenmesi ve Sınıflandırma Nasıl Yapılacaktır?

(1) Değerlendirme:

(a) Sınavların değerlendirilmesinde Bando sınıfı hariç olmak üzere KPSS P3/P93 puanının %55‘i, Fiziki Yeterlilik Testinin %15‘i ve Mülakat Sınavı puanının %30‘u (şehit ve gazi eş ve çocuklarının KPSS puanına yüzde 10 ilave edilecek, şehit gazi eş ve çocuklarının KPSS puanı bu haliyle değerlendirilecektir) alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak,

(b) Bando sınıfı için; Mesleki Uygulama Sınavı Puanının %60‘ı, Mülakat Sınavı puanının %30‘u, Fiziki Yeterlilik Testinin %5‘i, Genel Kültür Sınavı puanının %5‘i (şehit ve gazi eş ve çocuklarının Genel Kültür Sınavı puanına yüzde 10 ilave edilecek, şehit gazi eş ve çocuklarının Genel Kültür Sınavı puanı bu haliyle değerlendirilecektir) alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak,

(c) Aday Değerlendirme Puanı (ADP); KPSS P3/P93 puanı, Fiziki Yeterlilik Testi,

Mülakat Sınavı, Genel Kültür ve Mesleki Uygulama Sınavı (Bando Sınıfı için) puanlarının yukarıdaki maddelerde yer alan yüzdelerinin alınmasını müteakip toplanmasıyla elde edilecek puana, 7179 Sayılı Askeralma Kanunu’nun 40’ıncı maddesinde belirtilen aşağıdaki puanların ilave edilmesiyle hesaplanacak,

(ç) 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini tamamlayan erbaş ve er adayların, aşağıda belirtilen hususları terhis belgesi/belgeleri ve diploma ile belgelemeleri ve seçim aşamalarında başarılı olmaları halinde eğitim durumları dikkate alınarak;

(İ) İlk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların, yukarıda belirtilen şekilde toplanmış puanlarına 3 puan,

(İİ) Altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların, yukarıda belirtilen şekilde toplanmış puanlarına 9 puan,

(İİİ) 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında Meslek Yüksekokulu

mezunlarından;

aa– İlk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların, yukarıda belirtilen şekilde toplanmış puanlarına 6 puan,

bb– Altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların, yukarıda belirtilen şekilde toplanmış puanlarına 12 puan ilave edilecektir.

(2) Kuvvet Komutanlığına Sınıflandırma ve Yerleştirme:

(a) Seçim aşamalarının tamamlanmasını müteakip, Aday Değerlendirme Puanı (ADP), mezuniyet bilgileri, tercihleri, sağlık raporu bilgilerine göre başarı sıralaması oluşturulacak,

(b) Başarı sırasına göre sınıflandırma listeleri hazırlanırken kontenjanın %80’i ön lisans mezunlarından%20’si lisans mezunlarından oluşturulacaktır. Kontenjanların tamamlanamaması durumunda adayın lisans veya ön lisans mezunu olup olmadığına bakılmaksızın yerleştirme yapılacaktır.

(c) Aday Değerlendirme Puanına (ADP) göre önde olan adayın sınıflandırması yapılmadan sonraki adayın sınıflandırma işlemine geçilmeyecek, asil ve yedek şeklinde belirleme yapılacak,

(ç) Adayın yapmış olduğu tercihlerden her hangi birinde bir kuvvet komutanlığında kontenjana girmesi durumunda, o kuvvet komutanlığındaki kalan tercihleri söndürülecek, varsa diğer kuvvet komutanlıklarındaki tercihleri kendi içinde değerlendirilecek,

(d) Birden fazla kuvvet komutanlığı tercihi olan adaylar kendilerine birden fazla kuvvet komutanlığında kayıt sırası geldiğinde kendi istediği kuvvet komutanlığına kayıt yaptırabilecek, aday kayıt yaptırdığı kuvvet komutanlığını değiştirmeyecek, bir kuvvet komutanlığına kaydı yapılan adayın diğer kuvvet komutanlığı tercihleri iptal edilecek,

(e) Seçim aşaması sonuçları www.personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden adaylara duyurulacak,

(f) Giriş koşullarını taşıyan şehit/gazi eş ve çocukları başvuru kılavuzunda belirtilen şartları taşımak ve sınav/seçim aşamalarında başarılı olmak şartıyla şehit/gazi kontenjanı dahilinde değerlendirilecek, bu adaylar arasında yapılacak başarı sıralamasına göre ilgili kuvvet komutanlığına ait toplam kontenjanın yüzde 5’ine kadarı temin edilecektir. Şehit/gazi kontenjanına giremeyen adaylar diğer adayların başarı sıralamasına dahil edilecektir.

(g) Sınıflandırma sonucuna göre kayıt yaptıran adaylar kuvvet komutanlığı tarafından planlanacak eğitimlere çağrılacaktır. Adaylar tefrik edildikleri eğitimlerin tüm safhalarından başarılı olmak zorundadır. Tefrik edildikleri eğitimlerin herhangi bir aşamasından (K.K.K.lığı

Piyade Komando branşını seçen adaylar için “temine esas öncelikli şartın komando temel eğitiminden başarılı olmak” olması nedeniyle, bu branşa yerleşen ve tefrik edilecekleri komando temel eğitiminde) başarılı olamayanların adaylıkları sonlandırılacak ve ilişikleri kesilecektir.

g. Aday Bilgilendirme ve İlanlar Nasıl Yapılacaktır?

Tüm duyurular https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yayınlanacak, gerektiğinde bilgilendirmeler kısa mesaj (SMS) ile yapılacak, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

4. UYARILAR

a. Adaylar başvuru şartlarının tamamına uygun olmak zorundadırlar. Uygun olmadığı temin faaliyetlerinin (eğitim dahil) herhangi bir aşamasında veya naspedilip atanmış olsa dahi (deneme süresi içinde olmak kaydıyla) tespit edilenlerin adaylığı sonlandırılacaktır.

b. Başvuruda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

c. Tüm tebligatlar, https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanacağından ve gerektiğinde kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacağından adayların sınav aşamalarını müteakip https://personeltemin.msb.gov.tr adresini takip etmeleri, başvuru esnasında GSM telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları, telefon numaraları değiştiğinde en kısa zamanda Personel Temin Daire Başkanlığına dilekçe ile başvurarak güncellenmesini sağlamaları gerekmektedir.

ç. Başvuru ekranında doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.

d. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi halinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.

f. Tercihlerim sayfasının bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.

g. Başvurular idarenin uygun göreceği bir tarihte sonlandırılabilecek veya başvuru süresi uzatılabilecektir.

h. Başvuruda bulunan adayların seçim aşaması sınavlarına çağrılması; aday başvuru miktarına göre idarece belirlenen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak/duyurulacaktır. Bu nedenle; ilgili adayların internet adresini sürekli takip etmeleri gerekmektedir.