Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 27 işçi alacak

tarafından
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 27 işçi alacak

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara göre Ek tabloda kontenjan dağılımı ve asgari nitelikleri gösterilen unvan ve pozisyonlarda 29 (yirmi dokuz) sürekli işçi alınacaktır.

1. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1.1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

1.2. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

1.3. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

1.4. Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik durumu itibariyle muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya muaf olmak.

1.5. İlanın ekindeki kontenjan ve asgari nitelik (Ek) tablosunda belirtilen başvuru şartlarını taşımak.

1.6. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı haketmemiş olmak.

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

2.1. Adaylar başvurularını, 15 Aralık (09:30) – 24 Aralık 2021 (23:59) tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

2.2. Bu ilanda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta, belgegeçer (faks) yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2.3. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

2.4. Adaylar, Başkanlık tarafından ilan edilen sözleşmeli personel ve işçi pozisyonlarından yalnızca birine müracaatta bulunabilecektir.

2.5. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

2.6. Sınava en az ilkokul mezunu ve meslek koluna ilişkin çıraklık, kalfalık, ustalık veya mesleki yeterlilik belgesine sahip olan ve ek tabloda belirtilen diğer şartları sağlayan adaylar başvuruda bulunabilir. Ancak meslek lisesi, mesleki ve teknik lise veya meslek yüksekokullarının ilgili dal/bölümlerinden mezun olan adaylarda belge şartı aranmaz.

2.7. Adayların meslek koluna ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından verilmiş çıraklık, kalfalık, ustalık veya mesleki yeterlilik belgelerinden birini pdf ya da jpeg formatında e-Devlet üzerinden yüklemeleri gerekmektedir.

2.8. Giriş sınavına “meslek lisesi”, “mesleki ve teknik lise” veya “ön lisans” düzeyinde ilgili meslek koluna ilişkin dal/bölümlerden mezun olarak başvuran adaylardan e-Devlet üzerinden mezuniyet bilgileri gelmeyenler, başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini de pdf formatında e-Devlet üzerinden yüklemeleri gerekmektedir.

2.9. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda yer alan meslek kollarına ilişkin öğrenim durumu denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine “Denklik Gösterir Belgelerini” pdf ya da jpeg formatında e-Devlet üzerinden yüklemeleri gerekmektedir.

2.10. Erkek adayların askerlik bilgileri e-Devlet üzerinde Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir.

2.11. Başvuru için ilgili meslek kolunda deneyim şartı aranan adayların bu durumu belgelemek üzere, e-Devlet üzerinden barkodlu belge oluşturmak suretiyle alacakları “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü” ya da ilgili kurum/kuruluş ve/veya meslek odasından alacakları ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış çalışma belgesini pdf ya da jpeg formatında e-Devlet üzerinden yüklemeleri gerekmektedir.

3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLAN EDİLMESİ VE İTİRAZ

3.1. Başkanlıkça süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecektir. Uygulamalı sınava katılabilecek başvuru şartlarını sağlayanlara ilişkin duyuru Başkanlığın resmi internet sitesinde (www.millisaraylar.gov.tr) ilan edilecek olup, adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar başvurularına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

3.2. Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.

3.3. Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar aday listesinin ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililerin başvuruda bildirdikleri elektronik posta (e-posta) adreslerine bildirilecek, ayrıca yazılı olarak bildirimde bulunulmayacaktır. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

4. GİRİŞ SINAVI

Başvuruda bulunan ve başvuru şartlarını sağlayan adaylar, uygulamalı sınav ve mülakat sınavı olmak üzere iki aşamalı sınava tabi tutulacaklardır.

5. UYGULAMALI SINAV

5.1. Uygulamalı sınav ile ilgili duyurular, Başkanlığımız www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde “Duyurular/Milli Saraylar Personel Alımına İlişkin Duyurular” bölümünde ilan edilecektir. Resmi internet adresi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmündedir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. İlgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacak olup, söz konusu duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

5.2. Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait günlük katılım listeleri, sınav yerleri, sınav tarihleri ve diğer bilgiler Başkanlığımız www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınav yerleri, sınav tarihlerine ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri sınav yerlerinde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgelerinden (Nüfus cüzdanı/T.C Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

5.3. Uygulamalı sınav, uygulamalı sınav ilanında belirtilen usulde gerçekleştirilir. Adaylar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Puanlamanın 40 puanlık kısmı adayın fiziki yeterliliğinin değerlendirildiği “BECERİ” alanından, kalan 60 puanlık kısmı ise adayın teorik bilgisi, iş deneyimi, kavrama bilgisinin ölçüldüğü “MESLEKİ YETERLİK” alanından oluşur. Adaylara verilen puanlar her bir komisyon üyesince ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve komisyon üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak sınav puanı belirlenir.

5.4. Uygulamalı sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 (altmış) olması şarttır. Ancak, Uygulamalı sınavda 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar arasından en yüksek puan alandan başlanarak ilan edilen kadro sayısının 4 (dört) katı aday mülakata çağrılır. Son adayla aynı puan alanların tamamı çağrılır.

5.5. Uygulamalı sınav sonuçları Başkanlığımızın www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar uygulamalı sınav sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

5.6. Uygulamalı sınav sonuçları ile ilgili itirazlar sınav sonucunun ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak, itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililerin e-posta adresine bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

5.7. Uygulamalı sınav öncesi adayların HES kontrolü yapılacaktır. Sınav yapılan tarihlerde COVID-19 testi pozitif olan ve karantina altında olan adaylar (temaslı karantinada olanlar dahil) sınava alınmayacaktır. Sınav tarihinin en geç son günü itibariyle tedavisi tamamlanarak karantina süresi biten adaylar uygulama sınavının son günü gerekli tedbirler alınarak söz konusu sınava alınacaktır. Uygulamalı sınavın son gününde karantinası devam eden adaylara ayrıca Sınav Komisyonunca belirlenen gün ve saatte sınav yapılacaktır.

6. MÜLAKAT SINAVI

6.1. Mülakat sınavına girecek adayların listesi, sınav yeri, tarihi, saati ve diğer bilgilendirme işlemleri Başkanlığımız resmi internet sitesinde (www.millisaraylar.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar sınav yerleri, sınav tarihlerine ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

6.2. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri sınav merkezinde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgelerinden (Nüfus cüzdanı/T.C Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

6.3. Mülakat sınavı öncesi adayların HES kontrolü yapılacaktır. Sınav yapılan tarihlerde COVID-19 testi pozitif olan ve karantina altında olan adaylar (temaslı karantinada olanlar dahil) sınava alınmayacaktır. Bunlara ayrıca Sınav Komisyonunca belirlenen gün ve saatte sınav yapılacaktır.

6.4. Mülakat sınavında, adayların;

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

b) Temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, liyakati ile genel ve fiziki görünümü,

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

ç) Genel yetenek ve genel kültürü,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, komisyon tarafından (a) ila (d) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için yirmişer puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar her bir komisyon üyesince ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Komisyon üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak sınav puanı belirlenir.

6.5. Mülakat sınavında başarılı sayılmak için, komisyon başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 (altmış) olması şarttır.

7. ATAMAYA ESAS BAŞARI LİSTELERİNİN İLANI

7.1. Adayların uygulamalı sınav puanı ile mülakat sınavının aritmetik ortalaması esas alınarak nihai başarı puanı belirlenecektir.

7.2. Nihai başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen sürekli işçi kadro sayısı kadar asıl aday ile asıl aday sayısının dörtte biri kadar (oran hesabında virgülden sonraki kısım yukarı yuvarlanarak) yedek aday belirlenecek ve Başkanlığın resmi internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar süreçlerini Kariyer Kapısı platformu üzerinden takip edebilecektir. İlan tebligat yerine geçecek olup ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla uygulamalı ve mülakat sınav puanı yüksek olan, bunların eşit olması halinde diploma tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir.

7.3. Adaylar, giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş işgünü içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Vişnezade Mah. Dolmabahçe Cad.No:1 BEŞİKTAŞ-İSTANBUL adresine yazılı olarak şahsen veya posta yoluyla itiraz edebilirler. İtirazlar en geç beş işgünü içerisinde incelenir ve sonuç ilgilinin e-posta adresine bildirilir.

8. ATAMA VE GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

8.1. Nihai başarı puan sonuçlarına göre başarılı olarak atanmaya hak kazananların ilgili kadrolara atanmalarına ilişkin www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek süre içinde ve istenilen belgelerle birlikte Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gereklidir. Bu süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenler ile istenilen belgelerde eksiklikleri bulunanların atama işlemleri yapılmayacaktır.

8.2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince durumu uygun olanların atama işlemi yapılacaktır.

8.3. Asıl olarak kazanan adaylardan çeşitli sebeplerle atamaları yapılmayan, iptal edilen, işe başlamayan veya deneme süresi içerisinde istifa eden ya da iş akdi feshedilenlerin yerine, yeniden yapılacak ilk sınavın duyuru tarihine kadar bu pozisyonlara, yedek listede yer alanların nihai başarı sırasına göre atamaları yapılabilir. Bu şekilde atanamayanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

9. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru esnasında ya da sonradan gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile ilanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa bile iptal edilecektir. Ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununu hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Başkanlık tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte ilgiliden tazmin edilecektir.

10. ÜCRET

İşe yeni alınan işçilere kanuni asgari ücret ödenir. Bu işçinin deneme süresini başarı ile tamamlaması ve taraf işçi sendikasına üye olması halinde üyeliğin sendikaca işverene bildirdiği tarihi takip eden aybaşından geçerli olmak üzere ücreti; verilecek görev dikkate alınmak suretiyle işe ilk defa Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında başlamış bulunan ve görevde olan işçilerden bir önceki dönemde işe alınmış ve halen çalışmakta olan kıdemi en az işçiye ödenen ücretin %95’ini aşmamak kaydıyla başkanlıkça belirlenir.

ADAYLARA VE KAMUOYUNA İLANEN DUYURULUR

EK – SÜREKLİ İŞÇİ KONTENJAN VE ASGARİ NİTELİK TABLOSU